Náklady na nedobytné pohľadávky - prehľad, spôsoby vykazovania, významnosť

Náklady na nedobytné pohľadávky predstavujú spôsob, akým podniky účtujú pohľadávky, ktoré nebudú vyplatené. Zlý dlh vzniká, keď zákazník buď nemôže zaplatiť z dôvodu finančných ťažkostí, alebo sa rozhodne nezaplatiť z dôvodu nezhody týkajúcej sa produktu alebo služby, ktoré boli predané.

Výdavky na zlý dlh

Stručné zhrnutie

  • Náklady na nedobytné pohľadávky sa používajú na zohľadnenie pohľadávok, ktoré spoločnosť nebude schopná inkasovať.
  • Zlý dlh je možné vykázať v účtovnej závierke metódou priameho odpisu alebo opravnou položkou.
  • Výšku zlých dlhov je možné odhadnúť pomocou metódy starnutia účtovných pohľadávok alebo metódy percenta predaja.

Hlásenie zlých dlhov

Zlý dlh je možné vykázať v účtovnej závierke Tri finančné výkazy Tri finančné výkazy sú výkaz ziskov a strát, súvaha a výkaz peňažných tokov. Tieto tri základné výroky zložito využívajú metódu priameho odpisu alebo metódu úľav.

1. Metóda priameho odpisu

Metóda priameho odpisu spočíva v odpísaní nákladov na nedobytné pohľadávky priamo na príslušnom účte pohľadávky. Podľa metódy priameho odpisu sa preto konkrétna dolárová suma zo zákazníckeho účtu odpíše ako výdavok na nedobytné pohľadávky.

Metóda priameho odpisu však môže viesť k nesprávnemu uvedeniu príjmu medzi vykazovanými obdobiami. Vykazované obdobie Vykazované obdobie, tiež známe ako účtovné obdobie, je diskrétne a jednotné časové rozpätie, počas ktorého je finančná výkonnosť a finančná situácia v prípade zlého dlhu zápis do denníka nastal v inom období ako zápis do predaja. Z tohto dôvodu je to povolené iba pri odpise nehmotných súm. Účtovný zápis pre metódu priameho odpisu je náklad na ťarchu a nedobytné pohľadávky a kredit na pohľadávky.

Náklady na nedobytné pohľadávky - metóda priameho odpisu

2. Metóda príspevku

Metóda opravnej položky odhaduje náklady na nedobytné pohľadávky na konci fiškálneho roka a vytvára rezervný účet s názvom opravná položka k pochybným účtom Opravná položka k pochybným účtom Opravná položka k pochybným účtom je účet protiúčtu, ktorý je spojený s pohľadávkami a slúži na vyjadrenie skutočná hodnota pohľadávky. Suma predstavuje hodnotu pohľadávok, za ktoré spoločnosť neočakáva platbu. . Opravná položka k pochybným účtom, podobne ako jej názov, uvádza predpoveď pohľadávok, ktoré sú „pochybné“.

Na rozdiel od metódy priameho odpisu je metóda príspevku iba odhadom peňazí, ktoré sa nevyberú, a slúži na vykazovanie veľkých súm peňazí. Suma odpísaná pomocou metódy opravných položiek sa odhaduje pomocou metódy starnutia pohľadávok alebo metódy percenta predaja. Nižšie je uvedený príklad záznamu do denníka s metódou príspevku.

Položka 1 : Výška nedobytného dlhu sa odhaduje pomocou metódy starnutia pohľadávok alebo metódy percenta predaja a zaznamenáva sa takto:

Náklady na nedobytné pohľadávky - položka metódy opravnej položky 1

Položka 2 : Ak sa konkrétny účet pohľadávok považuje za nedobytný, odpíše sa opravná položka na pochybné účty a v prospech pohľadávok.

Náklady na nedobytné pohľadávky - položka metódy opravných položiek 2

Odhad nákladov na nedobytné pohľadávky

Výšku zlých dlhov je možné odhadnúť pomocou metódy starnutia účtovných pohľadávok alebo metódy percenta predaja.

1. Metóda starnutia pohľadávok

Metóda starnutia pohľadávok zoskupuje pohľadávky na základe veku a priraďuje percento na základe pravdepodobnosti inkasa. Percentá budú odhady založené na predchádzajúcej histórii zbierky spoločnosti.

odhadované percentá sa potom vynásobia celkovou výškou pohľadávok v tomto rozmedzí a sčítajú sa s cieľom určiť výšku výdavkov na nedobytné pohľadávky. Nasledujúca tabuľka ukazuje, ako by spoločnosť použila metódu starnutia účtovných pohľadávok na odhadovanie nedobytných pohľadávok.

Metóda starnutia pohľadávok

2. Percento metódy predaja

Metóda percenta predaja jednoducho berie celkový predaj za dané obdobie a vynásobí toto číslo percentom. Toto percento opäť predstavuje odhad založený na predchádzajúcej schopnosti spoločnosti vymáhať pohľadávky.

Napríklad, ak spoločnosť s tržbami 2 000 000 dolárov odhaduje, že 2% z predaja budú nevymožiteľné, jej náklady na nedobytné pohľadávky by boli 40 000 dolárov (2 000 000 dolárov * 0,02).

Príklad

Zvážte zastrešenie, ktoré súhlasí s výmenou strechy zákazníka za úver 10 000 dolárov. Projekt je dokončený; v čase medzi začiatkom projektu a jeho dokončením však zákazník neplní svoje finančné povinnosti.

Pôvodný zápis do denníka pre transakciu by zahŕňal inkaso z pohľadávok a pripísanie výnosu z predaja. Keď si spoločnosť uvedomí, že zákazník nebude schopný zaplatiť žiadnu z 10 000 dolárov, je potrebné túto zmenu zohľadniť vo finančných výkazoch.

Preto by podnik pripísal pohľadávky na účty vo výške 10 000 dolárov a náklady na debetné platby vo výške 10 000 dolárov. Ak je zákazník schopný zaplatiť čiastočnú čiastku zostatku (povedzme 5 000 dolárov), zaúčtuje mu debet v hotovosti 5 000 dolárov, debetné výdavky za nedobytné pohľadávky 5 000 dolárov a pohľadávky z kreditných účtov 10 000 dolárov.

Príklad situácie A

Príklad situácie B

Dôležitosť výdavkov na nedobytné pohľadávky

Rovnako ako všetky účtovné zásady, aj výdavky na nedobytné pohľadávky umožňujú spoločnostiam presne a úplne vykázať svoju finančnú situáciu. V určitom okamihu bude takmer každá spoločnosť jednať so zákazníkom, ktorý nie je schopný platiť, a bude musieť zaznamenať náklady na nedobytné pohľadávky. Významné množstvo výdavkov na nedobytné pohľadávky môže zmeniť spôsob, akým sa potenciálni investori a riadiaci pracovníci spoločnosti pozerajú na zdravie spoločnosti.

Z vyššie uvedených dôvodov je veľmi dôležité, aby sa nedobytné pohľadávky zaznamenali včas a presne. Okrem toho pomáhajú spoločnostiam rozpoznávať zákazníkov, ktorí neplnili svoje platby, aby sa v budúcnosti vyhli podobným situáciám.

Náklady na nedobytné pohľadávky majú navyše daňové dôsledky. Hlásenie výdavkov na zlé dlhy zvýši celkové výdavky a zníži čistý príjem. Preto výška výdavkov na nedobytné pohľadávky, ktoré spoločnosť vykazuje, nakoniec zmení, koľko daní zaplatí počas daného fiškálneho obdobia.

Súvisiace čítania

Financie sú oficiálnym poskytovateľom globálneho certifikovaného bankového a úverového analytika (CBCA) ™. Certifikácia CBCA ™. Akreditácia certifikovaného bankového a úverového analytika (CBCA) ™ je globálnym štandardom pre úverových analytikov, ktorý pokrýva financie, účtovníctvo, úverovú analýzu, analýzu hotovostných tokov. , modelovanie zmlúv, splátky pôžičiek a ďalšie. certifikačný program, ktorý má pomôcť každému stať sa finančným analytikom svetovej úrovne. Pre ďalší postup vo vašej kariére budú užitočné ďalšie zdroje, ktoré sú uvedené nižšie:

  • Účty splatné verzus pohľadávky Účty splatné verzus pohľadávky V účtovníctve sú niekedy záväzky a pohľadávky zamieňané s ostatnými. Tieto dva typy účtov sú si veľmi podobné spôsobom, akým sa zaznamenávajú, je však dôležité rozlišovať medzi splatnými účtami a pohľadávkami, pretože jeden z nich je majetkový účet a druhý
  • Šablóna zápisu do denníka Šablóna zápisu do denníka Táto šablóna zápisu do denníka vám pomôže zostaviť správne naformátované zápisy do denníka a poskytne návod, ako by mala vyzerať hlavná účtovná kniha.
  • Pravdepodobnosť zlyhania Pravdepodobnosť zlyhania Pravdepodobnosť zlyhania (PD) je pravdepodobnosť zlyhania dlžníka pri splácaní úveru a používa sa na výpočet očakávanej straty z investície.
  • Projektovanie jednotlivých položiek súvahy Projektovanie jednotlivých položiek súvahy Projektovanie jednotlivých položiek súvahy zahŕňa analýzu prevádzkového kapitálu, PP&E, základného imania dlhu a čistého príjmu. Táto príručka popisuje spôsob výpočtu

Posledné príspevky