Výkaz peňažných tokov - Ako pripraviť výpisy z peňažných tokov

Výkaz peňažných tokov (tiež označovaný ako výkaz peňažných tokov) Výkaz peňažných tokov Výkaz peňažných tokov (oficiálne nazývaný Výkaz peňažných tokov) obsahuje informácie o tom, koľko hotovosti spoločnosť za dané obdobie vygenerovala a použila. 3 oddiely: hotovosť z operácií, hotovosť z investovania a hotovosť z financovania.) Je jednou z troch kľúčových finančných výkazov. Tri finančné výkazy Tri finančné výkazy sú výkaz ziskov a strát, súvaha a výkaz peňažných tokov. Tieto tri základné výkazy sú zložito a obsahujú prehľad o hotovosti vygenerovanej a vynaloženej počas konkrétneho časového obdobia (napr. Mesiac, štvrťrok alebo rok). Výkaz peňažných tokov slúži ako prepojenie medzi výkazom ziskov a strát Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov a strát je jedným zo spoločnostízákladné finančné výkazy, ktoré ukazujú ich zisk a stratu za určité časové obdobie. Zisk alebo strata sa určuje tak, že sa vezmú všetky príjmy a odpočítajú sa všetky náklady z prevádzkových aj neprevádzkových činností. Tento výkaz je jedným z troch výkazov používaných v podnikových financiách (vrátane finančného modelovania) aj v účtovníctve. a súvaha Súvaha Súvaha je jednou z troch základných finančných výkazov. Tieto vyhlásenia sú kľúčové pre finančné modelovanie aj pre účtovníctvo. Súvaha zobrazuje celkové aktíva spoločnosti a spôsob financovania týchto aktív prostredníctvom dlhu alebo vlastného imania. Aktíva = Pasíva + Vlastné imanie zobrazením toho, ako sa peniaze pohybovali do a z podniku.Zisk alebo strata sa určuje tak, že sa vezmú všetky príjmy a odpočítajú sa všetky náklady z prevádzkových aj neprevádzkových činností. Tento výkaz je jedným z troch výkazov používaných v podnikových financiách (vrátane finančného modelovania) aj v účtovníctve. a súvaha Súvaha Súvaha je jednou z troch základných finančných výkazov. Tieto vyhlásenia sú kľúčové pre finančné modelovanie aj pre účtovníctvo. Súvaha zobrazuje celkové aktíva spoločnosti a spôsob financovania týchto aktív prostredníctvom dlhu alebo vlastného imania. Aktíva = Pasíva + Vlastné imanie zobrazením toho, ako sa peniaze pohybovali do a z podniku.Zisk alebo strata sa určuje tak, že sa vezmú všetky príjmy a odpočítajú sa všetky náklady z prevádzkových aj neprevádzkových činností. Tento výkaz je jedným z troch výkazov používaných v podnikových financiách (vrátane finančného modelovania) aj v účtovníctve. a súvaha Súvaha Súvaha je jednou z troch základných finančných výkazov. Tieto vyhlásenia sú kľúčové pre finančné modelovanie aj pre účtovníctvo. Súvaha zobrazuje celkové aktíva spoločnosti a spôsob financovania týchto aktív prostredníctvom dlhu alebo vlastného imania. Aktíva = Pasíva + Vlastné imanie zobrazením toho, ako sa peniaze pohybovali do a z podniku.a súvaha Súvaha Súvaha je jednou z troch základných finančných výkazov. Tieto vyhlásenia sú kľúčové pre finančné modelovanie aj pre účtovníctvo. Súvaha zobrazuje celkové aktíva spoločnosti a spôsob financovania týchto aktív prostredníctvom dlhu alebo vlastného imania. Aktíva = Pasíva + Vlastné imanie zobrazením toho, ako sa peniaze pohybovali do a z podniku.a súvaha Súvaha Súvaha je jednou z troch základných finančných výkazov. Tieto vyhlásenia sú kľúčové pre finančné modelovanie aj pre účtovníctvo. Súvaha zobrazuje celkové aktíva spoločnosti a spôsob financovania týchto aktív prostredníctvom dlhu alebo vlastného imania. Aktíva = Pasíva + Vlastné imanie zobrazením toho, ako sa peniaze pohybovali do a z podniku.

Tri časti výkazu o peňažných tokoch:

 1. Prevádzkové činnosti : Hlavné činnosti generujúce príjmy organizácie a iné činnosti, ktoré neinvestujú ani nefinancujú; akékoľvek peňažné toky z obežného majetku Finančné aktíva Finančné aktíva sa vzťahujú na aktíva, ktoré vznikajú na základe zmluvných dohôd o budúcich peňažných tokoch alebo z vlastníctva nástrojov vlastného imania iného subjektu. Kľúčové a krátkodobé záväzky Krátkodobé záväzky Krátkodobé záväzky sú finančné záväzky podnikateľského subjektu, ktoré sú splatné do jedného roka. Spoločnosť ich zobrazuje v súvahe. Záväzok nastáva, keď spoločnosť prešla transakciou, ktorá vyvolala očakávanie budúceho odlevu peňazí alebo iných ekonomických zdrojov.
 2. Investičné aktivity : Akékoľvek peňažné toky z akvizície a vyradenia dlhodobého majetku Dlhodobý majetok Dlhodobý majetok je majetok, ktorý spoločnosť používa vo svojom výrobnom procese a ktorý má obvykle životnosť viac ako jeden rok. Takéto aktíva sa tiež môžu považovať za „fixné aktíva“, pretože môžu prispievať k veľkej časti fixných nákladov spoločnosti spojených s výrobou. a iné investície nezahrnuté v peňažných ekvivalentoch
 3. Finančné činnosti : Akékoľvek peňažné toky, ktoré majú za následok zmeny vo veľkosti a zložení vloženého základného imania alebo výpožičiek účtovnej jednotky (tj dlhopisy, akcie, dividendy) Dividenda Dividenda je podiel na zisku a nerozdelenom zisku, ktorý spoločnosť vypláca Ak spoločnosť vytvorí zisk a akumuluje nerozdelený zisk, môžu byť tieto zisky buď reinvestované do podnikania, alebo vyplatené akcionárom ako dividenda.)

Schéma výkazu o peňažných tokoch

Obrázok z kurzu Finančné základy finančnej analýzy.

Definície peňažných tokov

Peňažné toky: Prílev a odliv hotovosti a peňažných ekvivalentov (viac sa dozviete v Sprievodcovi konečnými hotovostnými tokmi spoločnosti Finance Sprievodca konečnými hotovostnými tokmi (EBITDA, CF, FCF, FCFE, FCFF) Toto je konečný sprievodca peňažnými tokmi, ktorý slúži na pochopenie rozdielov medzi EBITDA, Peňažné toky z operácií (CF), voľné peňažné toky (FCF), nevyužité voľné peňažné toky alebo voľné peňažné toky spoločnosti (FCFF). Naučte sa vzorec na ich výpočet a odvodte ich z výkazu ziskov a strát, súvahy alebo výkazu peňažných tokov )

Peňažný zostatok: Hotovosť a vklady na požiadanie (zostatok na hotovosti v súvahe Súvaha Súvaha je jednou z troch základných finančných výkazov. Tieto výkazy sú kľúčové pre finančné modelovanie aj pre účtovníctvo. V súvahe sa zobrazujú celkové aktíva spoločnosti, a ako sú tieto aktíva financované prostredníctvom dlhu alebo vlastného imania. Aktíva = pasíva + vlastné imanie)

Peňažné ekvivalenty: Peňažné ekvivalenty Peňažné ekvivalenty Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty sú najlikvidnejšie zo všetkých aktív v súvahe. Peňažné ekvivalenty zahŕňajú cenné papiere na peňažnom trhu, akceptácie bankárov zahŕňajú hotovosť držanú ako bankové vklady, krátkodobé investície a akýkoľvek veľmi ľahko hotovostný prevoditeľný majetok - zahŕňa prečerpania a peňažné ekvivalenty s krátkodobými splatnosťami (menej ako tri mesiace).

Klasifikácie peňažných tokov

1. Prevádzkový hotovostný tok

Prevádzkové činnosti sú hlavnými činnosťami účtovnej jednotky, ktoré vytvárajú výnosy. Peňažné toky z prevádzkových činností Peňažné toky z prevádzkových činností Peňažné toky z prevádzkových činností sú časťou výkazu peňažných tokov spoločnosti, ktorá predstavuje množstvo hotovosti, ktoré spoločnosť generuje (alebo spotrebuje) z vykonávania svojich prevádzkových činností v určitom časovom období. Medzi prevádzkové činnosti patrí generovanie výnosov, platenie výdavkov a financovanie prevádzkového kapitálu. obvykle zahŕňa peňažné toky spojené s predajom, nákupom a inými nákladmi.

Finančný riaditeľ spoločnosti (CFO) si vyberá medzi priamym a nepriamym vyjadrením prevádzkových hotovostných tokov:

 • Priama prezentácia : Prevádzkové peňažné toky sú prezentované ako zoznam peňažných tokov; výplata z predaja, výplata kapitálových výdavkov Kapitálové výdavky Kapitálové výdavky sa týkajú finančných prostriedkov, ktoré spoločnosť používa na nákup, vylepšenie alebo údržbu dlhodobého majetku na zlepšenie efektívnosti alebo kapacity spoločnosti. Dlhodobý majetok je zvyčajne hmotný a má životnosť viac ako jedno účtovné obdobie. , atď. Toto je jednoduchá, ale zriedka používaná metóda, pretože nepriama prezentácia je bežnejšia.
 • Nepriama prezentácia : Prevádzkové peňažné toky sa prezentujú ako zosúladenie zisku so peňažnými tokmi:
Zisk P
Odpisy D
Amortizácia A
Zníženie hodnoty Ja
Zmena pracovného kapitálu ΔWC
Zmena stavu rezerv AP
Daň z úrokov (I)
Daň (T)
Prevádzkový peňažný tok OCF

Položky vo výkaze peňažných tokov nie sú všetky skutočné peňažné toky, ale „dôvody, prečo sa peňažný tok líši od zisku.“

Náklady na odpisy Náklady na odpisy sa používajú na zníženie hodnoty budov, nehnuteľností a zariadení tak, aby zodpovedali ich použitiu a opotrebovaniu v priebehu času. Náklady na odpisy sa používajú na lepšie vyjadrenie nákladov a hodnoty dlhodobého majetku, pretože súvisia s výnosom, ktorý generuje. znižuje zisk, ale nemá vplyv na hotovostné toky (ide o nepeňažný náklad, nepeňažné náklady, nepeňažné náklady sa objavujú vo výkaze ziskov a strát, pretože účtovné zásady vyžadujú ich zaznamenanie napriek skutočnosti, že za ne nie sú v skutočnosti hradené hotovosťou.) Preto sa pridá späť. Podobne, ak je počiatočný bod zisku nad úrokom a daňou vo výkaze ziskov a strát, potom bude potrebné odpočítať úrokové a daňové peňažné toky, ak sa majú považovať za prevádzkové peňažné toky.

Neexistuje žiadny konkrétny návod, ktorá výška zisku by sa mala použiť pri odsúhlasení. Rôzne spoločnosti používajú prevádzkový zisk, zisk pred zdanením, zisk po zdanení alebo čistý zisk Čistý zisk Čistý zisk je kľúčovou položkou nielen vo výkaze ziskov a strát, ale aj vo všetkých troch základných finančných výkazoch. Čistý zisk sa síce dosiahne prostredníctvom výkazu ziskov a strát, ale použije sa aj v súvahe aj vo výkaze peňažných tokov. . Je zrejmé, že presný východiskový bod pre odsúhlasenie určí presné úpravy, ktoré sa vykonajú, aby sa dosiahlo číslo prevádzkového hotovostného toku.

2. Investovanie peňažných tokov

Peňažné toky z investičných aktivít Peňažné toky z investičných aktivít Peňažné toky z investičných aktivít sú časti výkazu peňažných tokov spoločnosti, ktoré zobrazujú, koľko peňazí bolo použitých (alebo vygenerovaných) pri investovaní počas konkrétneho časového obdobia. Investičné činnosti zahŕňajú nákup dlhodobého majetku, akvizície spoločností a investície do obchodovateľných cenných papierov zahŕňajú nadobudnutie a predaj dlhodobého majetku a ďalšie investície nezahrnuté v peňažných ekvivalentoch. Investičné peňažné toky zvyčajne zahŕňajú peňažné toky spojené s nákupom alebo predajom nehnuteľností, strojov a zariadení (PP&E) PP&E (nehnuteľnosti, stroje a zariadenia) PP&E (nehnuteľnosti, stroje a zariadenia) je jedným z hlavných dlhodobých aktív nachádzajúcich sa na súvaha. Na PP&E má vplyv Capex, Odpisy,a akvizície / dispozície investičného majetku. Tieto aktíva zohrávajú kľúčovú úlohu pri finančnom plánovaní a analýze operácií a budúcich výdavkov spoločnosti, iných dlhodobých aktív a iných finančných aktív.

Peniaze vynaložené na nákup PP&E sa nazývajú kapitálové výdavky (alebo CapEx Ako vypočítať CapEx - vzorec Táto príručka ukazuje, ako vypočítať CapEx odvodením vzorca CapEx z výkazu ziskov a strát a súvahy pre finančné modelovanie a analýzu.).

3. Financovanie hotovostných tokov

Peňažné toky z finančných aktivít Peňažné toky z finančných aktivít Peňažné toky z finančných aktivít sú čisté sumy financovania, ktoré spoločnosť vygeneruje v danom časovom období a ktoré sa používajú na financovanie jej podnikania. Finančné činnosti zahŕňajú vydávanie a splácanie vlastného imania, vyplácanie dividend, vydávanie a splácanie dlhu a záväzky z lízingu kapitálu sú činnosti, ktorých výsledkom sú zmeny vo veľkosti a zložení základného imania alebo výpožičky účtovnej jednotky. Financovanie peňažných tokov zvyčajne zahŕňa peňažné toky spojené s požičiavaním a splácaním bankových pôžičiek a s vydávaním a spätným odkúpením akcií. Výplata dividendy Dividenda na akciu (DPS) Dividenda na akciu (DPS) je celková suma dividend pripísaná každej jednotlivej nesplatenej akcii spoločnosti.Výpočet dividendy na akciu sa tiež považuje za finančný hotovostný tok.

Naučte sa, ako analyzovať výkaz peňažných tokov v kurze Finančné základy finančnej analýzy.

Výkaz peňažných tokov Príklad

Ďalej uvádzame príklad z výročnej správy spoločnosti Amazon za rok 2017, ktorá rozdeľuje hotovostné toky generované z prevádzkových, investičných a finančných aktivít. Naučte sa, ako analyzovať konsolidovaný výkaz Amazonu o peňažných tokoch na finančnom kurze Amazon Advanced Financial Modeling Course.

Konsolidovaný výkaz peňažných tokov spoločnosti Amazon za rok 2017Zdroj: amazon.com

Obrázok: Kurz finančného výučbového programu finančných analytikov v oblasti financií Certifikácia FMVA® Pripojte sa k viac ako 350 600 študentom, ktorí pracujú pre spoločnosti ako Amazon, JP Morgan a Ferrari.

Úroky a peňažné toky

Podľa IFRS existujú dva spôsoby prezentácie úrokových nákladov. Úrokové náklady Úrokové náklady vznikajú zo spoločnosti, ktorá financuje prostredníctvom dlhu alebo lízingu kapitálu. Úrok sa nachádza vo výkaze ziskov a strát, ale je možné ho vypočítať aj prostredníctvom dlhového plánu. Plán by mal načrtnúť všetky hlavné časti dlhu, ktoré má spoločnosť vo svojej súvahe, a vypočítať úrok vynásobením vo výkaze peňažných tokov. Mnoho spoločností uvádza prijaté aj zaplatené úroky ako prevádzkové peňažné toky. Iní zaobchádzajú s prijatými úrokmi ako s hotovostnými tokmi investícií a s úrokmi zaplatenými ako s hotovostnými tokmi financovania. Použitou metódou je výber finančného riaditeľa.

Podľa US GAAP GAAP GAAP alebo Všeobecne uznávané účtovné zásady sú všeobecne uznávaným súborom pravidiel a postupov určených na riadenie podnikového účtovníctva a finančného výkazníctva. GAAP je komplexný súbor účtovných postupov, ktoré boli vyvinuté spoločne Radou pre finančné účtovné štandardy (FASB) a s platenými a prijatými úrokmi sa vždy zaobchádza ako s prevádzkovými hotovostnými tokmi.

Volny pohyb penazi

Investiční bankári Čo robia investiční bankári? Čo robia Investiční bankári? Investiční bankári môžu pracovať 100 hodín týždenne pri vykonávaní prieskumov, finančných modelov a prezentácií budov. Aj keď investičné bankovníctvo predstavuje niektoré z najžiadanejších a finančne najpriaznivejších pozícií v bankovom priemysle, je tiež jednou z najnáročnejších a najťažších kariérnych dráh. Sprievodca IB a finanční odborníci používajú rôzne opatrenia týkajúce sa peňažných tokov na rôzne účely. Voľný hotovostný tok Voľný hotovostný tok (FCF) meria schopnosť spoločnosti produkovať to, na čom investorom záleží najviac: hotovosť, ktorá je k dispozícii, sa rozdeľuje podľa uváženia, je bežným opatrením, ktoré sa zvyčajne používa na ocenenie DCF. Model DCF je špecifický typ finančného modelu, ktorý sa používa na ocenenie podniku.Tento model je jednoducho predpoveďou nevyužitého voľného hotovostného toku spoločnosti. Voľný hotovostný tok však nemá definitívnu definíciu a je možné ho vypočítať a použiť rôznymi spôsobmi.

Viac informácií sa dozviete v príručke Finance's Ultimate Cash Flow Valuation Bezplatní sprievodcovia oceňovaním, kde sa môžete naučiť najdôležitejšie koncepty vlastným tempom. Tieto články vás naučia osvedčené postupy pri oceňovaní podnikania a spôsobe oceňovania spoločnosti pomocou porovnateľnej podnikovej analýzy, modelovania diskontovaných peňažných tokov (DCF) a precedenčných transakcií, ktoré sa používajú v investičnom bankovníctve, akciovom výskume.

Ako pripraviť prehľad o peňažných tokoch?

Prevádzkovú časť výkazu o peňažných tokoch je možné zobraziť buď priamou metódou, alebo nepriamou metódou. Pri obidvoch metódach sú investičná a finančná časť identické; jediný rozdiel je v prevádzkovej časti. Priama metóda ukazuje hlavné triedy hrubých hotovostných príjmov a hrubých hotovostných platieb. Nepriama metóda naproti tomu začína čistým príjmom a upravuje zisk / stratu o účinky transakcií. Nakoniec budú mať peňažné toky z prevádzkovej časti rovnaký výsledok, či už pri priamom alebo nepriamom prístupe, prezentácia sa bude líšiť.

Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) uprednostňuje priamu metódu vykazovania, pretože poskytuje užitočnejšie informácie ako nepriama metóda. Predpokladá sa však, že viac ako 90% spoločností používa nepriamu metódu.

Priama metóda vs nepriama metóda prezentácie

Existujú dva spôsoby zostavenia výkazu peňažných tokov, priama metóda a nepriama metóda.

Pri priamej metóde sa všetky jednotlivé prípady hotovosti, ktoré sú prijaté alebo vyplatené, spočítajú a celková suma je výsledný hotovostný tok.

Pri nepriamej metóde sa na dosiahnutie hotovostného toku používajú účtovné riadkové položky, ako sú čistý príjem, odpisy atď. Vo finančnom modelovaní Čo je finančné modelovanie Finančné modelovanie sa vykonáva v programe Excel na predpovedanie finančnej výkonnosti spoločnosti. Prehľad toho, čo je finančné modelovanie, ako a prečo zostaviť model. , výkaz peňažných tokov sa vždy zostavuje nepriamou metódou.

Ďalej uvádzame porovnanie priamej metódy s nepriamou metódou.

Výkaz peňažných tokov

Čo nám môže povedať prehľad o hotovostných tokoch?

 • Peňažné prostriedky z prevádzkových činností možno porovnať s čistým príjmom spoločnosti Čistý príjem Čistý príjem je kľúčovou riadkovou položkou nielen vo výkaze ziskov a strát, ale vo všetkých troch základných finančných výkazoch. Čistý zisk sa síce dosiahne prostredníctvom výkazu ziskov a strát, ale použije sa aj v súvahe aj vo výkaze peňažných tokov. na určenie kvality zárobkov. Ak sú peniaze z prevádzkových činností vyššie ako čistý príjem, zisky sa považujú za „vysoko kvalitné“.
 • Toto vyhlásenie je užitočné pre investorov, pretože na základe predstavy, že kráľom je hotovosť, umožňuje investorom získať celkový prehľad o prílivoch a odtokoch hotovosti spoločnosti a získať všeobecné porozumenie o jej celkovej výkonnosti.
 • Ak spoločnosť financuje straty z prevádzky alebo financuje investície získavaním peňazí (dlhu alebo vlastného imania), rýchlo to vyjde na prehľade peňažných tokov

Vykonajte analýzu výkazu peňažných tokov v kurze Finančné základy finančnej analýzy spoločnosti Finance.

Stiahnite si šablónu zadarmo

Zadajte svoje meno a e-mail do nižšie uvedeného formulára a stiahnite si šablónu zadarmo!

Video s vysvetlením peňažných tokov

Ďalej je uvedené užitočné video vysvetlenie, čo je to výkaz o peňažných tokoch, ako funguje a prečo je dôležitý. Pozrite sa na video a behom niekoľkých minút sa dozviete veľa!

Dúfame, že vám to pomohlo lepšie pochopiť fungovanie firiem, ako sa líši hotovostný tok od zisku a ako dôkladnejšie analyzovať finančné výkazy Analýza účtovnej závierky Ako vykonať analýzu účtovnej závierky. Táto príručka vás naučí vykonať analýzu finančného výkazu výkazu ziskov a strát, súvahy a výkazu peňažných tokov vrátane marží, pomerov, rastu, likvidity, finančnej páky, návratnosti a ziskovosti. .

Dodatočné zdroje

Ďakujeme, že ste si prečítali Finančné vysvetlenie výkazu peňažných tokov. Finance je oficiálny globálny poskytovateľ certifikátu FMVA (Financial Modeling and Valuation Analyst) FMVA®. Pripojte sa k viac ako 350 600 študentom, ktorí pracujú pre spoločnosti ako Amazon, JP Morgan a Ferrari, a majú pomôcť každému stať sa finančným analytikom na svetovej úrovni. Ak chcete pokračovať v budovaní svojej kariéry, budú užitočné tieto ďalšie finančné zdroje:

 • Zdroje a použitia výkazu fondov Zdroje a použitia výkazu fondov Zdroje a použitia výkazu finančných prostriedkov, ktoré sú teraz nahradené výkazom peňažných tokov, zobrazujú toky do a von z podniku, ktoré spôsobujú čistú zmenu vo fondoch. Vo výkaze peňažných tokov je uvedený prílev a odliv peňazí podniku za účtovné obdobie, obvykle mesiac alebo rok. Peňažný tok
 • Šablóna výkazu ziskov a strát
 • Súvaha Súvaha Súvaha je jednou z troch základných finančných výkazov. Tieto vyhlásenia sú kľúčové pre finančné modelovanie aj pre účtovníctvo. Súvaha zobrazuje celkové aktíva spoločnosti a spôsob financovania týchto aktív prostredníctvom dlhu alebo vlastného imania. Aktíva = Pasíva + Vlastné imanie
 • Analýza účtovnej závierky Analýza účtovnej závierky Ako vykonať analýzu účtovnej závierky. Táto príručka vás naučí vykonať analýzu finančného výkazu výkazu ziskov a strát, súvahy a výkazu peňažných tokov vrátane marží, pomerov, rastu, likvidity, finančnej páky, návratnosti a ziskovosti.

Posledné príspevky

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found