Pokračujeme - prehľad, podmienky a červené vlajky

Princíp nepretržitého fungovania predpokladá, že každá organizácia Typy organizácií Tento článok o rôznych typoch organizácií skúma rôzne kategórie, do ktorých môžu spadať organizačné štruktúry. Organizačné štruktúry budú v dohľadnej budúcnosti pokračovať v prevádzkovaní svojej činnosti. Táto zásada tvrdí, že každé rozhodnutie v spoločnosti sa prijíma skôr ako cieľ jeho likvidácie.

Znepokojovať sa

Búranie problémov

Nepretržitá činnosť je jedným z veľmi základných princípov účtovníctva. Predpokladá, že účtovná jednotka bude v dohľadnej budúcnosti pokračovať v podnikaní. Naopak to tiež znamená, že účtovná jednotka neplánuje svoje aktíva zlikvidovať alebo neočakáva, že bude od nich nútená. Podľa tohto účtovného princípu slúži na obmedzenie výnosov. Výnosom je hodnota všetkých predajov tovaru a služieb uznaných spoločnosťou v danom období. Výnosy (tiež označované ako tržby alebo príjmy) tvoria začiatok výkazu ziskov a strát spoločnosti a často sa považujú za „vrcholnú položku“ podniku. a výdavky podľa iných účtovných zásad. Ak by predpoklad nepretržitého fungovania podniku neplatil, nebolo by možné zaúčtovať predplatené alebo časovo rozlíšené výdavky ako také.

Koncept nepretržitej činnosti je relevantný nielen z výkazu ziskov a strát Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov a strát je jednou z hlavných finančných výkazov spoločnosti, ktorá zobrazuje ich zisky a straty za určité časové obdobie. Zisk alebo strata sa určuje tak, že sa vezmú všetky príjmy a odpočítajú sa všetky náklady z prevádzkových aj neprevádzkových činností. Tento výkaz je jedným z troch výkazov používaných v podnikových financiách (vrátane finančného modelovania) aj v účtovníctve. ale aj z hľadiska súvahy. Celý majetok sa odpisuje a odpisuje podľa potreby s rovnakou myšlienkou, že podnik bude pokračovať v činnosti.

Podmienky pre fungovanie

Koncept nie je jasne definovaný nikde v Všeobecne uznávaných účtovných zásadách (GAAP). GAAP GAAP alebo Všeobecne akceptované účtovné zásady sú všeobecne uznávaným súborom pravidiel a postupov určených na riadenie podnikového účtovníctva a finančného výkazníctva. GAAP je komplexný súbor účtovných postupov, ktoré boli vyvinuté spoločne Radou pre finančné účtovné štandardy (FASB) a Radou pre finančné účtovníctvo a ktoré ponechávajú značné množstvo výkladov o tom, kedy by ich mala účtovná jednotka vykazovať. Všeobecne uznávané audítorské štandardy (GAAS) však vyžadujú, aby audítor overil schopnosť účtovnej jednotky pokračovať v činnosti.

Bez akýchkoľvek významných informácií o opaku sa vždy predpokladá, že subjekt bude schopný splniť všetky svoje záväzky bez významnej reštrukturalizácie dlhu a bude naďalej subjektom nepretržitej činnosti.

Červené vlajky

Keď audítor preskúma účtovnú závierku spoločnosti, aby zistil, či sú prevádzkové podmienky účtovnej jednotky vhodné na dlhodobú kontinuitu činnosti, vydá o tom príslušné osvedčenie. Niektoré z podmienok, ktoré vytvárajú zásadné pochybnosti o princípe fungovania podniku, sú zlyhanie pôžičiek, súdne spory, plány spoločnosti na vyhlásenie bankrotu, medziročné pokračujúce straty atď.

V prípade, že sa audítor rozhodne kvalifikovať svoju audítorskú správu, môže nastoliť otázku, či už nie je hodnota majetku znížená, čo môže zvýrazniť potrebu odpisovať hodnotu majetku z jeho účtovnej hodnoty na likvidačnú hodnotu. Spoločnosť sa však môže rozhodnúť svoje rozhodnutia odôvodniť a pokúsiť sa audítora presvedčiť, že zlé prevádzkové podmienky podniku sú iba dočasné. Môže tiež získať záruku tretej strany na zmiernenie existujúcich rizík.

Ocenenie subjektu, za predpokladu, že bude pokračovať v činnosti, bude vyššie, pretože ponúka v budúcnosti potenciál na získanie vyšších ziskov, ako je jeho likvidačná hodnota.

Bežná vec vs. hodnota likvidácie

Hodnota fungujúceho podniku je v zásade schopnosť podniku dosahovať budúce zisky. Analytik si cení podnikanie po preskúmaní nedávneho trendu podnikania a potenciálu spoločnosti dosahovať zisky. Nepretržitý podnik bude ocenený podľa prevádzkovej efektívnosti, podielu na trhu, schopnosti ovplyvňovať trh, technologických výhod atď. Môže sa oceniť pomocou metódy diskontovaných peňažných tokov (DCF), vzorec diskontovaných peňažných tokov DCF Vzorec DCF pre diskontované peňažné toky je súčet peňažných tokov v každom období vydelený jedným plus diskontná sadzba zvýšená k sile obdobia # . Tento článok rozdeľuje vzorec DCF na jednoduché výrazy s príkladmi a videom výpočtu. Vzorec sa používa na určenie hodnoty podniku s predpokladom budúcej ziskovosti.

Ocenenie spoločnosti je dôležité z pohľadu akcionárov a investorov. Všeobecne platí, že všetky spoločnosti fungujú s predpokladom nepretržitej činnosti, a preto sa vypracúvajú prognózy a čo je ešte dôležitejšie, obchodné plány s ohľadom na to, aký by mal byť ďalší akčný plán.

Likvidačná hodnota je na druhej strane relevantná pre situáciu, keď sa spoločnosť dostane do platobnej neschopnosti a nie je schopná platiť svoje účty. Spoločnosť v úpadku sa môže rozhodnúť predať svoje aktíva jeden po druhom alebo všetky svoje aktíva spoločne. Hodnota získaná z predaja je zvyčajne trhová hodnota aktíva znížená o náklady na predaj. Likvidačná hodnota je veľmi dôležitá pre veriteľov a zainteresované strany, ktorým by sa tieto peniaze vyplatili.

Súvisiace čítania

Ďakujeme, že ste si prečítali Finančné vysvetlenie fungovania. Financie sú oficiálnym poskytovateľom certifikácie FMVA® pre finančné modelovanie a oceňovanie (FMVA) ™. Pripojte sa k viac ako 350 600 študentom, ktorí pracujú pre spoločnosti ako Amazon, JP Morgan a Ferrari, s cieľom transformovať kohokoľvek na špičkového finančného analytika.

Ak sa chcete ďalej učiť a rozvíjať svoje vedomosti o finančnej analýze, veľmi odporúčame ďalšie finančné zdroje uvedené nižšie:

  • Princíp časového rozlíšenia Princíp časového rozlíšenia Princíp časového rozlíšenia je účtovný koncept, ktorý vyžaduje, aby sa transakcie zaznamenávali v časovom období, v ktorom nastanú, bez ohľadu na časové obdobie, v ktorom sú prijaté skutočné peňažné toky z transakcie. Princíp princípu časového rozlíšenia je, že finančné udalosti zahŕňajú párovanie výnosov
  • Správa audítora Správa audítora Správa nezávislého audítora je oficiálne stanovisko externého alebo interného audítora týkajúce sa kvality a presnosti účtovnej závierky
  • Kontinuálne účtovníctvo Kontinuálne účtovníctvo Kontinuálne účtovníctvo je prístup k riadeniu účtovných cyklov spoločnosti, ktorý zahŕňa pokrok v oblasti informačných technológií a predefinuje operácie a úlohu financií v podnikovej štruktúre. Prístup nepretržitého účtovníctva je novou alternatívou k tradičnej účtovnej metóde
  • Tri finančné výkazy Tri finančné výkazy Tri finančné výkazy sú výkaz ziskov a strát, súvaha a výkaz peňažných tokov. Tieto tri základné vyhlásenia sú zložito vypracované

Posledné príspevky

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found