Vzorec marginálnych nákladov - definícia, príklady, výpočet marginálnych nákladov

Medzné náklady predstavujú prírastkové náklady vzniknuté pri výrobe ďalších jednotiek tovaru alebo služby. Vypočíta sa tak, že sa vezme celková zmena nákladov na výrobu väčšieho množstva tovaru a vydelí sa zmenou počtu vyrobených tovarov. Obvyklé variabilné náklady Variabilné náklady Variabilné náklady sú náklady, ktoré sa líšia v pomere k objemu tovaru alebo služieb, ktoré podnik vyprodukuje. Inými slovami, jedná sa o náklady, ktoré sa pri výpočte líšia, zahŕňajú prácu a materiál, plus odhadované zvýšenia fixných nákladov (ak existujú), ako sú náklady na správu, réžiu a predaj. Vzorec hraničných nákladov je možné použiť vo finančnom modelovaní Čo je finančné modelovanie Finančné modelovanie sa vykonáva v programe Excel na predpovedanie finančnej výkonnosti spoločnosti. Prehľad toho, čo je finančné modelovanie, ako aprečo stavať model. na optimalizáciu vytvárania peňažných tokov Peňažný tok Peňažný tok (CF) je zvýšenie alebo zníženie množstva peňazí, ktoré má podnik, inštitúcia alebo jednotlivec. Vo financiách sa tento termín používa na označenie množstva hotovosti (meny), ktorá sa vygenerovala alebo spotrebovala v danom časovom období. Existuje veľa druhov CF.

Ďalej uvádzame rozpis rôznych zložiek vzorca na hraničné náklady.

Vzorec marginálnych nákladov v grafe

Obrázok: Finančný kurz rozpočtu a prognózovania.

Aký je vzorec pre marginálne náklady?

Vzorec pre marginálne náklady je:

Medzná cena = (zmena nákladov) / (zmena množstva)

1. Čo je „zmena nákladov“?

Na každej úrovni výroby a počas každého časového obdobia sa môžu výrobné náklady zvyšovať alebo znižovať, najmä ak existuje potreba výroby väčšieho alebo menšieho objemu produkcie. Ak si výroba ďalších jednotiek vyžaduje prijatie jedného alebo dvoch ďalších pracovníkov a zvyšuje nákupné náklady na suroviny, potom zmena celkových výrobných nákladov Ekonomika výroby predstavuje počet jednotiek, ktoré firma vyprodukuje za dané časové obdobie. Z mikroekonomického hľadiska vznikne firma, ktorá efektívne funguje. Ak chcete určiť zmenu nákladov, jednoducho odpočítajte výrobné náklady vzniknuté počas prvého priebehu výroby od výrobných nákladov nasledujúcej dávky, keď sa výkon zvýšil.

2. Čo je to „Zmena množstva“?

Je nevyhnutné, aby sa objem produkcie zvyšoval alebo znižoval s rôznymi úrovňami výroby. Príslušné množstvá sú zvyčajne dostatočne významné na vyhodnotenie zmien nákladov. Zvýšenie alebo zníženie objemu vyrobeného tovaru sa premieta do nákladov na vyrobený tovar (COGM) Náklady na vyrobený tovar (COGM) Náklady na vyrobený tovar, známe tiež ako COGM, je pojem používaný v manažérskom účtovníctve, ktorý odkazuje na harmonogram alebo výkaz, ktorý zobrazuje celkové výrobné náklady spoločnosti počas konkrétneho časového obdobia. . Na účely stanovenia zmien v množstve sa počet výrobkov vyrobených v prvom výrobnom cykle odčíta od objemu výroby vykonaného v nasledujúcom výrobnom cykle.

Stiahnite si kalkulačku marginálnych nákladov

Ako vypočítate marginálne náklady marginálne náklady marginálne náklady na výrobu sú náklady na poskytnutie jednej ďalšej jednotky produktu alebo služby. Je to základný princíp, ktorý sa používa na odvodenie ekonomicky optimálnych rozhodnutí a dôležitého aspektu manažérskeho účtovníctva a finančnej analýzy. Dá sa to vypočítať ako? Stiahnite si bezplatnú kalkulačku marginálnych nákladov Finance Calculator marginálnych nákladov Táto kalkulačka marginálnych nákladov umožňuje vypočítať dodatočné náklady na výrobu ďalších jednotiek pomocou vzorca: marginálne náklady = zmena nákladov / zmena množstva marginálne náklady predstavujú prírastkové náklady vzniknuté pri výrobe ďalších jednotiek tovar alebo služba. Vypočíta sa z celkového cha. Ak chcete vypočítať dodatočné náklady na výrobu ďalších jednotiek,jednoducho zadajte svoje čísla do našej kalkulačky založenej na programe Excel a okamžite budete mať odpoveď.

Začnite zadaním počiatočného počtu vyrobených jednotiek a celkových nákladov, potom zadajte budúci počet vyrobených jednotiek a ich celkové náklady. Výsledkom tejto rovnice sú hraničné náklady. Nižšie je uvedený obrázok obrazovky kalkulačky.

kalkulačka medzných nákladov

Stiahnite si šablónu zadarmo

Zadajte svoje meno a e-mail do nižšie uvedeného formulára a stiahnite si šablónu zadarmo!

Príklad vzorca marginálnych nákladov

Spoločnosť Johnson Tires, verejná spoločnosť, každý rok dôsledne vyrába 10 000 kusov nákladných pneumatík, čo s výrobnými nákladmi predstavuje 5 miliónov dolárov. Jeden rok sa však zistí, že dopyt na pneumatikách na trhu je podstatne vyšší, čo si vyžaduje ďalšiu výrobu jednotiek, čo vedie manažment k nákupu väčšieho množstva surovín a náhradných dielov a k nájmu väčšieho počtu pracovných síl. Výsledkom tohto dopytu sú celkové výrobné náklady vo výške 7,5 milióna dolárov na výrobu 15 000 kusov v danom roku. Ako úloha finančného analytika v pozícii finančného analytika určujete, že hraničné náklady na každú ďalšiu vyrobenú jednotku sú 500 USD (2 500 000 USD / 5 000).

Aké dôležité sú hraničné náklady v obchodných operáciách?

Pri vykonávaní finančnej analýzy Typy finančnej analýzy Finančná analýza zahŕňa použitie finančných údajov na hodnotenie výkonnosti spoločnosti a na odporúčanie, ako sa môže v budúcnosti zlepšovať. Finanční analytici vykonávajú svoju prácu predovšetkým v programe Excel. Na analýzu historických údajov a vytváranie projekcií používajú tabuľku. Typy finančnej analýzy je pre manažment dôležité vyhodnotiť cenu každého tovaru alebo služby ponúkanej spotrebiteľom. Analýza marginálnych nákladov je jednou z nich. faktor, ktorý treba brať do úvahy.

Ak je predajná cena produktu vyššia ako marginálne náklady, potom bude zisk stále vyšší ako pridané náklady - platný dôvod na pokračovanie výroby. Ak je však cenovka nižšia ako hraničné náklady, dôjde k stratám, a preto by sa nemala pokračovať ďalšia výroba - alebo by sa prípadne mali zvýšiť ceny. Toto je dôležitá časť analýzy, ktorú je potrebné zvážiť pre obchodné operácie.

Viac informácií sa dozviete na kurzoch finančnej analýzy v odbore Financie.

Aké pracovné miesta používajú vzorec marginálnych nákladov?

Profesionáli pracujúci v širokej škále podnikových financií Prehľad podnikových financií Podnikové financie sa zaoberajú kapitálovou štruktúrou spoločnosti vrátane jej financovania a opatrení, ktoré vedenie podniká na zvýšenie hodnoty rolí, ako súčasť rutinnej finančnej analýzy, vypočítavajú prírastkové výrobné náklady. . Účtovníci pracujúci v hodnotiacej skupine Oceňovanie Analytik Kariérový profil Oceňovací analytik poskytuje oceňovacie služby pre verejné a súkromné ​​spoločnosti. Spravidla sa zameriavajú na identifikáciu a ocenenie nehmotného majetku a konkrétnejšie na zníženie hodnoty goodwillu a alokáciu kúpnej ceny (PPA). Kariéra analytika v oceňovacom tíme si môže vyžadovať značné finančné modelovanie a analýzu. môže vykonať tento výpočet cvičení pre klienta,zatiaľ čo analytici v investičnom bankovníctve Sprievodca kariérou investičného bankovníctva - Sprievodca kariérou investičného bankovníctva - naplánujte si svoju kariéru IB. Dozviete sa viac o platoch v investičnom bankovníctve, o tom, ako sa zamestnať a čo robiť po kariére v IB. Divízia investičného bankovníctva (IBD) pomáha vládam, korporáciám a inštitúciám získavať kapitál a uskutočňovať fúzie a akvizície (M&A). môžu zahrnúť ako súčasť výstupu do svojho finančného modelu Typy finančných modelov Medzi najbežnejšie typy finančných modelov patria: model výkazov 3, model DCF, model fúzií a akvizícií, model LBO, model rozpočtu. Objavte 10 najlepších typov.a inštitúcie získavajú kapitál a dokončujú fúzie a akvizície (fúzie a akvizície). môžu zahrnúť ako súčasť výstupu do svojho finančného modelu Typy finančných modelov Medzi najbežnejšie typy finančných modelov patria: model výkazov 3, model DCF, model fúzií a akvizícií, model LBO, model rozpočtu. Objavte 10 najlepších typov.a inštitúcie získavajú kapitál a dokončujú fúzie a akvizície (fúzie a akvizície). môžu zahrnúť ako súčasť výstupu do svojho finančného modelu Typy finančných modelov Medzi najbežnejšie typy finančných modelov patria: model výkazov 3, model DCF, model fúzií a akvizícií, model LBO, model rozpočtu. Objavte 10 najlepších typov.

Preskúmajte mapu kariéry spoločnosti Finance a dozviete sa viac!

Video Vysvetlenie marginálnych nákladov

Ďalej je uvedený krátky videonávod, ktorý vysvetľuje, čo sú marginálne náklady, vzorec na ich výpočet a prečo je to dôležité vo finančnej analýze.

Video: Kurzy finančnej analýzy v odbore Financie.

Úspory z rozsahu (alebo nie)

Podniky môžu mať nižšie náklady na výrobu väčšieho množstva tovaru, ak majú takzvané úspory z rozsahu. Úspory z rozsahu Úspory z rozsahu sa týkajú nákladovej výhody, ktorú má firma, keď zvyšuje svoju úroveň produkcie. Výhoda vzniká v dôsledku inverzného vzťahu. medzi jednotkovou fixnou cenou a vyrobeným množstvom. Čím väčšie množstvo vyrobeného produktu, tým nižšie sú fixné náklady na jednotku. Druhy, príklady, sprievodca. Pre podniky s úsporami z rozsahu výroba každej ďalšej jednotky zlacnie a spoločnosť je motivovaná dosiahnuť bod, v ktorom sú hraničné príjmy Marginal Revenue Marginal Revenue sú príjmy, ktoré sa získajú z predaja ďalšej jednotky. Je to výnos, ktorý môže spoločnosť vygenerovať za každú ďalšiu predanú jednotku; sú s tým spojené marginálne náklady,o ktorej sa musí účtovať. sa rovná marginálnym nákladom marginálne náklady marginálne náklady na výrobu sú náklady na poskytnutie jednej ďalšej jednotky produktu alebo služby. Je to základný princíp, ktorý sa používa na odvodenie ekonomicky optimálnych rozhodnutí a dôležitého aspektu manažérskeho účtovníctva a finančnej analýzy. Dá sa to vypočítať ako. Príkladom môže byť výrobný závod, ktorý má veľkú priestorovú kapacitu a stáva sa efektívnejším, keď sa vyrobí väčší objem. Okrem toho je podnik schopný vyjednať nižšie náklady na materiál s dodávateľmi pri vyššom objeme, čím sa variabilné náklady v priebehu času znižujú.Je to základný princíp, ktorý sa používa na odvodenie ekonomicky optimálnych rozhodnutí a dôležitého aspektu manažérskeho účtovníctva a finančnej analýzy. Dá sa to vypočítať ako. Príkladom môže byť výrobný závod, ktorý má veľkú priestorovú kapacitu a stáva sa efektívnejším, keď sa vyrobí väčší objem. Okrem toho je podnik schopný vyjednať nižšie náklady na materiál s dodávateľmi pri vyššom objeme, čím sa variabilné náklady v priebehu času znižujú.Je to základný princíp, ktorý sa používa na odvodenie ekonomicky optimálnych rozhodnutí a dôležitého aspektu manažérskeho účtovníctva a finančnej analýzy. Dá sa to vypočítať ako. Príkladom môže byť výrobný závod, ktorý má veľkú priestorovú kapacitu a stáva sa efektívnejším, keď sa vyrobí väčší objem. Okrem toho je podnik schopný vyjednať nižšie náklady na materiál s dodávateľmi pri vyššom objeme, čím sa variabilné náklady v priebehu času znižujú.

U niektorých podnikov náklady na jednotku skutočne stúpajú, keď sa vyrába viac tovaru alebo služieb. O týchto spoločnostiach sa hovorí, že majú úspory z rozsahu. Úspory z rozsahu. Úspory z rozsahu sú, keď produkcia stúpa s rastúcimi marginálnymi nákladmi, čo vedie k zníženiu ziskovosti. Namiesto toho, aby výrobné náklady klesali s tým, ako sa vyrába viac jednotiek (čo je prípad bežných úspor z rozsahu), stáva sa opak a náklady sa zvyšujú. Predstavte si spoločnosť, ktorá dosiahla svoj maximálny limit objemu výroby. Ak chce vyrobiť viac jednotiek, marginálne náklady by boli veľmi vysoké, pretože by boli potrebné veľké investície do rozšírenia kapacity továrne alebo prenájmu priestorov z inej továrne za vysoké náklady.

Kde sa dozvedieť viac o marginálnych nákladoch?

Dúfame, že to bol užitočný sprievodca vzorcom marginálnych nákladov a ako vypočítať prírastkové náklady na výrobu väčšieho množstva tovaru. Pre viac informácií ponúka Finance širokú škálu kurzov finančnej analýzy, účtovníctva a finančného modelovania, ktoré obsahujú príklady rovnice marginálnych nákladov v praxi.

Ďalšie informácie: Prejdite si veľa našich finančných kurzov ZADARMO.

Dodatočné zdroje:

  • Prevádzková marža Prevádzková marža Prevádzková marža sa rovná prevádzkovému výnosu vydelenému výnosom. Je to pomer ziskovosti, ktorý meria výnosy po pokrytí prevádzkových a neprevádzkových nákladov podniku. Tiež sa označuje ako návratnosť predaja
  • Marža EBITDA Marža EBITDA Marža EBITDA marža = EBITDA / Výnosy. Je to pomer ziskovosti, ktorý meria príjmy, ktoré spoločnosť generuje pred zdanením, úrokmi, odpismi a amortizáciou. Táto príručka obsahuje príklady a šablónu na stiahnutie
  • Zisková marža Čistá zisková marža Čistá zisková marža (tiež známa ako „zisková marža“ alebo „pomerná zisková marža“) je finančný pomer, ktorý sa používa na výpočet percenta zisku, ktorý spoločnosť vyprodukuje z jej celkových výnosov. Meria sa ním výška čistého zisku, ktorý spoločnosť získa za dolár získaných výnosov.
  • Príspevková marža Príspevok Pomer marže Pomer marže príspevku je výnos spoločnosti, mínus variabilné náklady, vydelený výnosom. Tento pomer je možné použiť na analýzu zlomovosti a predstavuje + predstavuje marginálny prínos výroby jednej ďalšej jednotky.

Posledné príspevky