Riadenie kvality - Porozumenie fungovaniu riadenia kvality

Manažment kvality je akt dohľadu nad rôznymi činnosťami a úlohami v rámci organizácie. Štruktúra spoločnosti Štruktúra spoločnosti sa vzťahuje na organizáciu rôznych oddelení alebo obchodných jednotiek v spoločnosti. V závislosti na cieľoch spoločnosti a priemysle zabezpečiť konzistentnosť ponúkaných produktov a služieb, ako aj prostriedkov použitých na ich poskytovanie. Pomáha dosiahnuť a udržať požadovanú úroveň kvality v organizácii.

Manažment kvality

Manažment kvality sa skladá zo štyroch kľúčových komponentov, ktoré zahŕňajú:

 • Plánovanie kvality - Proces identifikácie štandardov kvality relevantných pre projekt a rozhodovania o tom, ako ich splniť.
 • Zlepšenie kvality - Cieľavedomá zmena procesu na zvýšenie dôvery alebo spoľahlivosti výsledku.
 • Kontrola kvality - Neustále úsilie o zachovanie integrity a spoľahlivosti procesu pri dosahovaní výsledku.
 • Zabezpečenie kvality - systematické alebo plánované činnosti potrebné na zabezpečenie dostatočnej spoľahlivosti, aby konkrétna služba alebo produkt spĺňali stanovené požiadavky.

Cieľom riadenia kvality je zabezpečiť, aby všetky zainteresované strany v organizácii Zainteresovaná strana vs. akcionár Pojmy „zainteresovaná strana“ a „akcionár“ sa v obchodnom prostredí často používajú zameniteľné. Ak sa pozrieme pozorne na významy zúčastnených strán a akcionárov, existujú veľké rozdiely v používaní. Akcionár je vo všeobecnosti akcionárom spoločnosti, zatiaľ čo akcionár nemusí byť nevyhnutne akcionárom. spolupracovať na zlepšovaní procesov, produktov, služieb a kultúry spoločnosti s cieľom dosiahnuť dlhodobý úspech, ktorý vyplýva zo spokojnosti zákazníkov.

Proces riadenia kvality zahŕňa súbor pokynov, ktoré vypracuje tím s cieľom zabezpečiť, aby produkty a služby, ktoré produkujú, zodpovedali správnym štandardom alebo vyhovovali stanovenému účelu.

 • Proces začína, keď organizácia stanoví ciele kvality, ktoré majú byť splnené a ktoré sú dohodnuté so zákazníkom.
 • Organizácia potom definuje, ako sa budú merať ciele. Prijíma opatrenia potrebné na meranie kvality. Potom identifikuje všetky vzniknuté problémy s kvalitou a iniciuje zlepšenia.
 • Posledný krok spočíva v hlásení celkovej úrovne dosiahnutej kvality.

Tento proces zaisťuje, že produkty a služby produkované tímom zodpovedajú očakávaniam zákazníkov.

Metódy zlepšovania kvality

Metódy zlepšovania kvality pozostávajú z troch zložiek: zlepšenie produktu, zlepšenie procesu a zlepšenie založené na ľuďoch. Existuje množstvo metód riadenia kvality a techník, ktoré je možné využiť. Zahŕňajú programy Kaizen, Zero Defect, Six Sigma, Quality Circle, Taguchi Methods, Toyota Production System, Kansei Engineering, TRIZ, BPR, OQRM, ISO a prístupy zhora nadol a zdola nahor.

Manažment kvality - príklad

Modelovým príkladom vynikajúceho riadenia kvality je implementácia systému Kanban spoločnosťou Toyota Corporation. Kanban je systém kontroly zásob, ktorý vyvinul Taiichi Ohno s cieľom zvýšiť viditeľnosť pre dodávateľov aj kupujúcich, aby pomohol obmedziť nárast nadmerného množstva zásob. Zásoby Zásoby sú súčasným majetkovým účtom nachádzajúcim sa v súvahe, ktorý pozostáva zo všetkých surovín, rozpracované a hotové výrobky, ktoré sa spoločnosti nahromadili. Často sa považuje za najlikvidnejšiu zo všetkých obežných aktív - je teda vylúčený z čitateľa pri výpočte rýchleho pomeru. na výrobnej linke v danom okamihu. Spoločnosť Toyota použila tento koncept na vykonanie svojho systému Just-in-Time (JIT), ktorý pomáha zladiť objednávky surovín od dodávateľov priamo s časovými plánmi výroby.Montážna linka spoločnosti Toyota zvýšila efektivitu, pretože spoločnosť dostala k dispozícii dostatok zásob na uspokojenie objednávok zákazníkov pri ich generovaní.

Zásady riadenia kvality

Existuje niekoľko zásad riadenia kvality, ktoré prijíma Medzinárodný štandard pre riadenie kvality. Tieto princípy používa vrcholový manažment na usmernenie procesov organizácie k zlepšeniu výkonnosti. Zahŕňajú:

1. Zameranie na zákazníka

Primárne zameranie každej organizácie by malo byť splnenie a prekročenie očakávaní a potrieb zákazníkov. Keď organizácia dokáže pochopiť súčasné a budúce potreby zákazníkov a uspokojiť ich, vedie to k lojalite zákazníkov, čo zase zvyšuje príjmy. Podnik je tiež schopný identifikovať nové zákaznícke príležitosti a uspokojiť ich. Keď sú obchodné procesy efektívnejšie, kvalita je vyššia a spokojných môže byť viac zákazníkov.

2. Vodcovstvo

Dobré vodcovské vlastnosti Vodcovské vlastnosti sa vyznačujú osobnými vlastnosťami, ktoré definujú efektívnych vodcov. Vedenie sa vzťahuje na schopnosť jednotlivca alebo organizácie viesť jednotlivcov, tímy alebo organizácie k splneniu cieľov a zámerov. Vedenie hrá dôležitú funkciu vo výsledkoch riadenia v úspechu organizácie. Skvelé vedenie vytvára jednotu a účel medzi pracovnou silou a akcionármi. Vytvorenie prosperujúcej firemnej kultúry poskytuje interné prostredie, ktoré zamestnancom umožňuje plne realizovať ich potenciál a aktívne sa podieľať na dosahovaní cieľov spoločnosti. Vedúci pracovníci by mali zapojiť zamestnancov do stanovovania jasných organizačných cieľov a zámerov. To motivuje zamestnancov, ktorí môžu významne zvýšiť svoju produktivitu a lojalitu.

3. Angažovanosť ľudí

Ďalším základným princípom je zapojenie zamestnancov. Manažment zapája zamestnancov do vytvárania a poskytovania hodnoty, či už sú na plný úväzok, na čiastočný úväzok, externe alebo interne. Organizácia by mala zamestnancov povzbudzovať k tomu, aby neustále zlepšovali svoje schopnosti a udržiavali konzistentnosť. Tento princíp zahŕňa aj zmocnenie zamestnancov, ich zapojenie do rozhodovania a uznávanie ich výsledkov. Keď si ľudia vážia, pracujú v maximálnej možnej miere, pretože to zvyšuje ich dôveru a motiváciu. Ak sú zamestnanci úplne zapojení, dáva im to pocit zmocnenia a zodpovednosti za svoje činy.

4. Procesný prístup

Výkon organizácie je zásadný podľa princípu procesného prístupu. Princíp prístupu zdôrazňuje dosiahnutie efektívnosti a efektívnosti organizačných procesov. Tento prístup znamená pochopenie, že výsledkom dobrých procesov je lepšia konzistencia, rýchlejšie činnosti, nižšie náklady, odvoz odpadu a neustále zlepšovanie. Organizácia sa zdokonaľuje, keď vodcovia môžu riadiť a kontrolovať vstupy a výstupy organizácie, ako aj procesy použité na ich výrobu.

5. Neustále zlepšovanie

Každá organizácia by mala prísť s cieľom aktívne sa podieľať na neustálom zlepšovaní. Podniky, ktoré sa neustále zlepšujú, pociťujú vyšší výkon, organizačnú flexibilitu a schopnosť prijímať nové príležitosti. Podniky by mali byť schopné neustále vytvárať nové procesy a prispôsobovať sa novým situáciám na trhu.

6. Rozhodovanie založené na dôkazoch

Podniky by mali k rozhodovaniu zaujať vecný prístup. Firmy, ktoré sa rozhodujú na základe overených a analyzovaných údajov, lepšie chápu trh. Sú schopní vykonávať úlohy, ktoré prinášajú požadované výsledky a odôvodňujú ich minulé rozhodnutia. Faktické rozhodovanie je nevyhnutné na to, aby sme pochopili vzťahy medzi príčinami a následkami rôznych vecí a vysvetlili potenciálne neúmyselné výsledky a následky.

7. Riadenie vzťahov

Riadenie vzťahov je o vytváraní vzájomne výhodných vzťahov s dodávateľmi a maloobchodníkmi. Na výkon spoločnosti môžu mať vplyv rôzne zainteresované strany. Organizácia by mala dobre riadiť proces dodávateľského reťazca a podporovať vzťah medzi organizáciou a jej dodávateľmi s cieľom optimalizovať ich vplyv na výkonnosť spoločnosti. Ak organizácia dobre riadi svoje vzťahy so zainteresovanými stranami, je pravdepodobnejšie, že dosiahne udržateľnú obchodnú spoluprácu a úspech.

Zásady riadenia kvality

Výhody riadenia kvality

 • Pomáha organizácii dosiahnuť väčšiu konzistenciu v úlohách a činnostiach, ktoré sa podieľajú na výrobe výrobkov a služieb.
 • Zvyšuje efektívnosť procesov, znižuje plytvanie a zlepšuje využitie času a iných zdrojov.
 • Pomáha zvyšovať spokojnosť zákazníkov.
 • Umožňuje podnikom efektívne predávať svoje podnikanie a využívať nové trhy.
 • Uľahčuje podnikom integráciu nových zamestnancov a pomáha tak podnikom plynulejšie riadiť rast.
 • Umožňuje podniku neustále zlepšovať svoje produkty, procesy a systémy.

Spodná čiara

Riadenie kvality v podnikoch je nevyhnutné na zabezpečenie konzistencie jeho procesov, ako aj jeho výrobkov a služieb. V podnikaní je spokojnosť zákazníka kľúčová. Pretože hlavným záujmom zákazníka je kvalita výrobkov alebo služieb, ktoré kupuje, hlavným cieľom dodávateľa by malo byť vždy zabezpečiť, aby to, čo vyrábajú, bolo v konzistentnej a vynikajúcej kvalite.

Súvisiace čítania

Financie sú oficiálnym poskytovateľom certifikácie FMVA® pre finančné modelovanie a oceňovanie (FMVA) ™. Pripojte sa k viac ako 350 600 študentom, ktorí pracujú pre spoločnosti ako Amazon, JP Morgan a Ferrari, pre tých, ktorí chcú posunúť svoju kariéru na vyššiu úroveň. Ak sa chcete dozvedieť viac a rozšíriť svoju kariéru, pozrite si ďalšie finančné zdroje uvedené nižšie:

 • 5 P marketingu 5 P marketingu 5 P marketingu - produkt, cena, propagácia, miesto a ľudia - sú kľúčové marketingové prvky, ktoré sa používajú na strategické umiestnenie firmy. 5 P z
 • Brand Equity Brand Equity V marketingu sa značka značky vzťahuje na hodnotu značky a je určená vnímaním značky spotrebiteľom. Rovnosť značiek môže byť pozitívna resp
 • Homogénna skupina nákladov Homogénna skupina nákladov Homogénna skupina nákladov je v zásade účtovný termín, ktorý používa vedenie spoločnosti na zoskupenie nákladov, ktoré vykazujú podobnú súvislosť medzi príčinami a následkami alebo prijatými výhodami z hľadiska alokačnej základne nákladov. Stručne povedané, homogénne skupiny nákladov sú spôsobom logického zoskupenia spolu
 • Walmart Marketing Mix Walmart Marketing Mix Walmart je obchodná sila a jednou z jeho silných stránok je jej marketingový mix. Prežiť na maloobchodnom trhu si vyžaduje viac ako len šťastie

Posledné príspevky