Zisková marža - Sprievodca, Príklady, Ako vypočítať ziskové marže

V účtovníctve a finančníctve je zisková marža mierou ziskov (alebo ziskov) spoločnosti vo vzťahu k jej príjmom. Príjmy z predaja Príjmy z predaja sú príjmom, ktoré spoločnosť získa z predaja tovaru alebo poskytovania služieb. V účtovníctve môžu byť výrazy „tržby“ a „výnosy“ použité a často zameniteľné a znamenať to isté. Príjem nemusí nutne znamenať prijatú hotovosť. . Tri hlavné ukazovatele ziskovej marže sú hrubá zisková marža (celkový výnos mínus náklady na predaný tovar (COGS)), prevádzková zisková marža (výnos mínus COGS a prevádzkové náklady) a čistá zisková marža(príjem mínus všetky výdavky vrátane úrokov a daní). Táto príručka bude obsahovať vzorce a príklady a dokonca poskytne šablónu programu Excel, ktorú môžete použiť na vlastný výpočet čísel.

Diagram ziskovej marže (brutto a netto)

Vzorec ziskovej marže

Pri hodnotení ziskovosti spoločnosti treba brať do úvahy tri primárne ukazovatele marže: hrubá, prevádzková a čistá. Ďalej uvádzame rozpis jednotlivých vzorcov ziskovej marže.

Hrubá zisková marža = hrubý zisk / výnos x 100

Marža prevádzkového zisku = prevádzkový zisk / výnos x 100

Čistá marža = čistý zisk / výnos x 100

Zisková marža uvedená vo výkaze ziskov a strát

Ako vidíte na vyššie uvedenom príklade, rozdiel medzi hrubou verzus čistá hrubá vs. čistá hrubá znamená celkovú alebo celú sumu niečoho, zatiaľ čo čistý znamená to, čo po vykonaní určitých odpočtov zostane z celku. Táto príručka bude porovnávať hrubú a čistú vo finančnom kontexte podniku. Napríklad spoločnosť s príjmami 10 miliónov dolárov a výdavkami 8 miliónov dolárov vykazuje hrubý príjem 10 miliónov dolárov je dosť veľká. V roku 2018 je hrubá marža 62%, čo je suma 50 907 dolárov vydelená 82 108 dolárov. Čistá marža je naproti tomu iba 14,8%, čo je suma čistého príjmu 12 124 dolárov vydelená príjmom 82 108 dolárov.

Príklad ziskovej marže

Uvažujme o príklade a použijeme vzorce zobrazené vyššie. Spoločnosť XYZ podniká v maloobchode online a predáva tričká s potlačou na mieru. Výnos z predaja tričiek v roku 2018 je 700 000 dolárov, náklady na predaný tovar Náklady na predaný tovar (COGS) Náklady na predaný tovar (COGS) merajú „priame náklady“ vynaložené na výrobu akéhokoľvek tovaru alebo služieb. Zahŕňa náklady na materiál, priame náklady na prácu a priame režijné náklady na výrobu a je priamo úmerné výnosom. So zvyšujúcim sa príjmom je na výrobu tovaru alebo služby potrebných viac zdrojov. COGS je často (priame náklady na výrobu tričiek) 200 000 dolárov a všetky ďalšie prevádzkové náklady (ako sú predajné, všeobecné a administratívne náklady) výdavky ako nájom, reklama, marketing,účtovníctvo, súdne spory, cestovanie, stravovanie, platy pre manažérov, bonusy a ďalšie. Príležitostne môže zahŕňať aj odpisy), úroky Úrokové náklady Úrokové náklady vznikajú spoločnosti, ktorá financuje prostredníctvom dlhu alebo lízingu kapitálu. Úrok sa nachádza vo výkaze ziskov a strát, ale je možné ho vypočítať aj prostredníctvom dlhového plánu. Harmonogram by mal načrtnúť všetky hlavné časti dlhu, ktoré má spoločnosť vo svojej súvahe, a vypočítať úrok vynásobením a daní) sú 400 000 dolárov. Vypočítajte hrubé a čisté ziskové marže pre spoločnosť XYZ v roku 2018.Úrok sa nachádza vo výkaze ziskov a strát, ale je možné ho vypočítať aj prostredníctvom dlhového plánu. Harmonogram by mal načrtnúť všetky hlavné časti dlhu, ktoré má spoločnosť vo svojej súvahe, a vypočítať úrok vynásobením a daní) sú 400 000 dolárov. Vypočítajte hrubé a čisté ziskové marže pre spoločnosť XYZ v roku 2018.Úrok sa nachádza vo výkaze ziskov a strát, ale je možné ho vypočítať aj prostredníctvom dlhového plánu. Harmonogram by mal načrtnúť všetky hlavné časti dlhu, ktoré má spoločnosť vo svojej súvahe, a vypočítať úrok vynásobením a daní) sú 400 000 dolárov. Vypočítajte hrubé a čisté ziskové marže pre spoločnosť XYZ v roku 2018.

Výkaz ziskov a strát:

Príjem 700 000 dolárov

(200 000 dolárov) náklady na predaný tovar

500 000 dolárov hrubého zisku

(400 000 dolárov) ďalšie výdavky

100 000 dolárov čistý príjem

Na základe vyššie uvedeného výkazu ziskov a strát Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov a strát je jednou z hlavných účtovných závierok spoločnosti, ktorá zobrazuje ich zisky a straty za určité časové obdobie. Zisk alebo strata sa určuje tak, že sa vezmú všetky príjmy a odpočítajú sa všetky náklady z prevádzkových aj neprevádzkových činností. Tento výkaz je jedným z troch výkazov používaných v podnikových financiách (vrátane finančného modelovania) aj v účtovníctve. čísla sú odpovede:

Hrubá marža sa rovná 500 000 USD hrubého zisku vydeleného 700 000 USD príjmu, čo sa rovná 71,4% .

Čistá marža je 100 000 dolárov čistého príjmu vydelená 700 000 dolárov príjmom, čo sa rovná 14,3% .

Čo je to dobrá zisková marža?

Možno si kladiete otázku: „Čo je to dobrá zisková marža?“ Dobrá marža sa bude v jednotlivých odvetviach značne líšiť, ale ako všeobecné pravidlo platí, že 10% marža čistého zisku sa považuje za priemernú, 20% marža sa považuje za vysokú (alebo „dobrú“) a 5% marža je nízka. Tieto smernice sa opäť veľmi líšia podľa odvetvia a veľkosti spoločnosti a môže byť ovplyvnená celou radou ďalších faktorov.

Vzorec ziskovej marže Excel (a kalkulačka)

Ďalej uvádzame snímku obrazovky kalkulačky Excel so ziskovou maržou spoločnosti Finance. Ako je zrejmé z obrázka, súbor programu Excel umožňuje zadávať rôzne predpoklady za päťročné obdobie. Všetky bunky s modrým písmom a svetlošedým tieňovaním možno použiť na zadanie vlastných čísel. Všetky bunky s čiernym písmom sú vzorce a nie je potrebné ich upravovať.

Ako vidíte na snímke obrazovky, ak zadáte výnosy spoločnosti, náklady na predaný tovar a ďalšie prevádzkové náklady, automaticky získate marže pre hrubý zisk, EBITDA EBITDA EBITDA alebo zisk pred úrokmi, daňami, odpismi a amortizáciou, čo je zisk spoločnosti. pred vykonaním niektorého z týchto čistých odpočtov. EBITDA sa zameriava na prevádzkové rozhodnutia podniku, pretože sa zameriava na ziskovosť podniku z hlavných operácií pred dopadom kapitálovej štruktúry. Vzorec, príklady a čistý zisk. EBIT (zisk pred úrokmi a zdanením) je to isté ako prevádzkový zisk; EBITDA je o niečo rafinovanejší, bližšie k čistému zisku.

Zisková marža Excel kalkulačka

Ak chcete upraviť kalkulačku programu Excel, môžete podľa potreby vkladať alebo mazať riadky na základe informácií, ktoré máte. Napríklad ak chcete pridať ďalšie výdavkové riadkové položky, ako napríklad „Platy a mzdy“, jednoducho vložte riadok pre každú z nich a pridajte príslušné čísla.

Stiahnite si šablónu zadarmo

Zadajte svoje meno a e-mail do nižšie uvedeného formulára a stiahnite si šablónu zadarmo!

Viac metrík výkonnosti spoločnosti

Pri analýze spoločnosti sa dobrý analytik zameriava na širokú škálu pomerov, finančných ukazovateľov a ďalších ukazovateľov výkonnosti. Ďalej je uvedený zoznam bežne používaných metrík výkonnosti, ktoré analytici často zvažujú, aby mohli zostaviť kompletnú a dôkladnú analýzu firmy.

Medzi ďalšie metriky výkonu patria:

 • Miera rastu výnosov
 • Návratnosť kapitálu (ROE) Návratnosť kapitálu (ROE) Návratnosť kapitálu (ROE) je mierou ziskovosti spoločnosti, ktorá berie ročný výnos (čistý príjem) spoločnosti vydelený hodnotou jej celkového vlastného imania (tj 12%). ROE kombinuje výkaz ziskov a strát a súvahu, pretože čistý príjem alebo zisk sa porovnáva s vlastným imaním.)
 • Návratnosť aktív (ROA Návratnosť aktív a vzorec ROA Vzorec ROA. Návratnosť aktív (ROA) je typ metriky návratnosti investícií (ROI), ktorá meria ziskovosť podniku v pomere k jeho celkovým aktívam. Tento pomer naznačuje, ako dobre spoločnosť dosahuje výkonnosť porovnaním zisku (čistého príjmu), ktorý vytvára, s kapitálom, ktorý investuje do aktív.)
 • Vnútorná miera návratnosti (IRR) Vnútorná miera návratnosti (IRR) je diskontná sadzba, vďaka ktorej sa čistá súčasná hodnota (NPV) projektu rovná nule. Inými slovami, ide o očakávanú zloženú ročnú mieru. návratnosť, ktorá sa získa na projekte alebo investícii.)
 • Výnos hotovostného toku
 • Výnos z dividend
 • Čistá súčasná hodnota (NPV) Čistá súčasná hodnota (NPV) Čistá súčasná hodnota (NPV) je hodnota všetkých budúcich peňažných tokov (pozitívnych aj negatívnych) počas celej doby životnosti investície diskontovaných do súčasnosti. Analýza NPV je formou vlastného ocenenia a používa sa vo veľkej miere v oblasti financií a účtovníctva na stanovenie hodnoty podniku, zabezpečenia investícií)

Ktoré finančné ukazovatele sú najdôležitejšie, sa budú líšiť v závislosti od spoločnosti a odvetvia. Napríklad ROE môže byť kľúčovou metrikou pri určovaní výkonnosti spoločnosti A, zatiaľ čo najužitočnejším meradlom pri analýze spoločnosti B môže byť miera rastu výnosov. Kľúčové metriky sú často také, kde sa výkon spoločnosti - ako naznačuje metrika - podstatne líši (či už lepší alebo horší) od výkonnosti väčšiny jej konkurentov. Ak vezmete do úvahy vyššie uvedené faktory spolu s maržami ziskovosti zahrnutými v tomto článku, budete na dobrej ceste k dokončeniu kompletných finančných analýz.

Dodatočné zdroje

Finance je oficiálnym poskytovateľom globálneho certifikátu Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®. Pripojte sa k viac ako 350 600 študentom, ktorí pracujú pre spoločnosti ako Amazon, JP Morgan a Ferrari, s cieľom pomôcť komukoľvek stať sa finančným analytikom na svetovej úrovni. . Ak chcete ďalej napredovať vo svojej kariére, pozrite si tieto ďalšie finančné zdroje:

 • Metódy oceňovania Metódy oceňovania Pri oceňovaní nepretržitej činnosti spoločnosti sa používajú tri hlavné metódy oceňovania: analýza DCF, porovnateľné spoločnosti a precedenčné transakcie. Tieto metódy oceňovania sa používajú v investičnom bankovníctve, kapitálovom výskume, private equity, rozvoji spoločností, fúziách a akvizíciách, spätnom odkúpení a financovaní
 • Analýza účtovnej závierky Analýza účtovnej závierky Ako vykonať analýzu účtovnej závierky. Táto príručka vás naučí vykonať analýzu finančného výkazu výkazu ziskov a strát, súvahy a výkazu peňažných tokov vrátane marží, pomerov, rastu, likvidity, finančnej páky, návratnosti a ziskovosti.
 • Marža EBITDA Marža EBITDA Marža EBITDA marža = EBITDA / Výnosy. Je to pomer ziskovosti, ktorý meria príjmy, ktoré spoločnosť generuje pred zdanením, úrokmi, odpismi a amortizáciou. Táto príručka obsahuje príklady a šablónu na stiahnutie
 • Projektovanie jednotlivých položiek súvahy Projektovanie jednotlivých položiek súvahy Projektovanie jednotlivých položiek súvahy zahŕňa analýzu prevádzkového kapitálu, PP&E, základného imania dlhu a čistého príjmu. Táto príručka popisuje spôsob výpočtu

Posledné príspevky

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found